Friday, April 19, 2019

Ажилд авах журам

Business-Continuity-Career-Development


Ажилтан, ажиллагсадыг сонгон шалгаруулахдаа ажил горилогчдын мэргэжил, ур чадварын түвшинг эн тэргүүнд харгалзан үзэхээс гадна орон нутгийн иргэдийг ажлын байраар хангах чиглэлд онцгой анхаарал хандуулж байна.
Ажилтан сонгон шалгаруулах зарчим:
Нээлттэй, ил тод, шударга, адил тэгш, ялгаварлан гадуурхалгүй, ажил горилогч өөрийгөө чөлөөтэй илэрхийлэх боломж олгодог.
 Компанийн Хөдөлмөрийн дотоод журам,  Ажилтан сонгон шалгаруулах тухай журам холбогдох бусад дүрэм журмыг дагаж мөрдөнө.
 Ажилтан сонгон шалгаруулах үе шат:
I дүгээр үе шат:        Анкетын шалгаруулалт.
II дугаар үе шат:       Тестийн шалгалт /бичгийн шалгалт/
III дугаар үе шат:      Эхний ярилцлага.
IV дугаар үе шат:      Дэлгэрэнгүй ярилцлага.
V дугаар үе шат:       Ажилд авах шийдвэр гаргах
 Ажилд орохыг хүссэн иргэнээс шаардлагдах материалууд:
1.    Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл;
2.    Анкет /ажилд орохыг хүссэн анкет, сүүлийн гурван сарын хугацаанд авахуулсан 3х4 хэмжээтэй цээж зураг 3 хувь/;
3.    Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;
4.    Ерөнхий боловсролын болон их, дээд, тусгай мэргэжлийн сургуулийн диплом, сертификатын хуулбар /шаардлагатай бол эх хувиар/
5.    Эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгалын дэвтэр;
6.    Урьд нь ажиллаж  байсан бол тухайн албан байгууллагын тодорхойлолт;
7.    Шаардлагатай бусад материал;